Opdrachtgevers

Bureau Dijkstra werkte onder meer met de volgende opdrachtgevers en samenwerkingspartners:

Praktijk- en beleidsgericht onderzoek

Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie sinds december 2015
WODC advies gendersensitiviteit prevalentieonderzoek huiselijk geweld, samen met Regioplan
Politieacademie, begeleiding afstudeeronderzoek master recherchekundigen (2015)
Gemeente Almere: tussenevaluatie Veilig Thuis Flevoland (2015)
Hogeschool Utrecht, extern lid examencommissie social studies (vanaf oktober 2015)
Verwey-Jonker Instituut (vanaf 2006)
WODC, begeleidingscommissies (sinds 2008)
NJi, opdrachtgever (2009, 2010)
Blijf Groep (2009, 2010, 2011)
NJI, samenwerkingspartner (2009, 2010, 2014)
Het Kopland (2014)
Windesheim (2013-2014)
Avans (2007-2014)
GGD Rotterdam (2007)
Federatie Opvang (sinds 2007)
CAHRV (2005, 2007 e.v.)
Toevluchtsoord Groningen (2006, 2008, 2009, 2010)
Ministerie van Justitie (2001, 2003)
SCOOP (2002)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Directie Coördinatie Emancipatie (2003)
NIZW, Expertise Centrum Kindermishandeling (2002-2004)
Altrecht, GGZ (2004-2006)

Scholing

KompaanendeBocht (2017)
vFAS (2017)
King nascholing (vanaf 2016)
Master forensisch sociale professional (vanaf 2015)
Universiteit Reykjavik masterstudenten social work (2016)
Rino Groep (vanaf 2014)
Taskforce Kindermishandeling (2014)
BJz Haaglanden en Helmond (2015)
Maatschappelijke Opvang Breda (2014)
SBO, wet- en regelgeving openbare orde en veiligheid (vanaf 2014)
SBO, regisseur kindermishandeling en huiselijk geweld (vanaf 2015)
Stichting Slachtofferhulp (2014)
International masterclass on domestic violence, University Leeds (2014)
Jeugdzorg Nederland (2014)
HanzeHogeschool (vanaf 2013)
Windesheim (2013-2014)
Kadera (2012)
Rino Zuid (vanaf 2011)
Reclassering Geleen 2012
Euregionaal Congres (sinds 2011)
Hogeschool Zuyd (sinds 2010)
Hera Apeldoorn (2008)
Movisie (sinds 2007)
Toevluchtsoord Groningen (2008)
In Holland/GGD Rotterdam (sinds 2008)
Bureau Van Montfoort (2005-2010)
HCO Den Haag: leerkrachten/ kinderopvang (2007)
AMK Almelo en Zwolle (2007)
Gemeente Delft (2005)
K2 Kenniscentrum jeugd Brabant (2006)
Emancipatiebureau Drenthe (2005)
Medewerkersdag vrouwenopvang (2007)
Opleiding voor Integratieve Psychotherapie (2003-2005, 2015)
Opleiding voor Verloskunde (2004, 2005)
Landelijke Stichting Opleiding Politie (LSOP) (2002, 2003)
Vereniging Ortho-Agogische Activiteiten (2005-2006)
Bureau Jeugdzorg Leeuwarden, Gelderland (2006)
Steunpunt Bestrijding Seksueel Geweld (1996, 2002, 2003)
TransAct (1996, 2003)
Imeldahof, Aruba (2004)
Admira, scholing Servië (2003)
RIAGG Rotterdam (2000, 2002)

Advies

Federatie Opvang, 2014
Verwey-Jonker Instituut (2009, 2010, 2011, 2012)
Diverse expertmeetings
Coaching onderzoek vrouwenopvang (2012, 2013)
Rechtbank Den Bosch (2007)
PON (2008)
Van Montfoort, (2010-2011)
Movisie (2007, 2008)
Toevluchtsoord Groningen (2001, 2006)
Vrouwenopvang Amsterdam (2006)
DSP-groep (nascholing leerkrachten) (2002-2006)
Raad voor de Kinderbescherming (2000, 2005)
Verwey-Jonker Instituut (2002, 2008)
Vrouwenopvang Leeuwarden (Asja) (2000, 2001)
TransAct (1996, 2006)
Altrecht (2006)
Symphora (2005)
Algemeen Maatschappelijk Werk Amsterdam (2002)
Tien voor toekomst, Leger des Heils (2003, 2006)
NIZW, EK (1997-2006)
Pleiade, Amsterdam (2003)