Expertise

Sietske Dijkstra, psycholoog NIP, richtte in 1998 Bureau Dijkstra op en heeft een CRKBO registratie. Haar engelstalige  CV is hier te vinden

Ze houdt zich de laatste jaren, deels ook in internationaal verband, intensief bezig met:

  • de krachtige toepassing van verfijnde ervaringskennis bij de aanpak van geweld: scheppen van een community of practice en een community of  learning en reflectie op de ontwikkeling en transfer van tacit knowledge
  • collectief leren in verdiepende leerateliers met betekenisvolle afdoening volgens de bedoeling (in samenwerking met de hogeschool Utrecht)
  • professioneel handelen bij complexe scheiding, problemen bij de omgang, de stem van kinderen en de rol van (voortdurend) geweld; versterking van de-escalatie door het ontwikkelen van een interdisciplinaire metataal; afdalen in de krater van het conflict
  • de meervoudige relatie tussen intiem geweld en verslaving, en de impact daarvan
  • begeleiden van docent onderzoekers, masterstudenten op het gebied van relationele en sociale veiligheid
  • extern lid van de examencommissie Sociaal werk bij de HU
  • veranderend thuisgevoel, migratie, burgerschap en vervreemding

Onderzoeks- en werkervaring

In 2000 promoveerde Dijkstra bij de universiteit Utrecht op de studie ‘Met vallen en opstaan. Hoe vrouwen en mannen betekenis geven aan geweldservaringen uit hun kindertijd’ (Eburon, Delft). Ze werkte daarvoor bijna tien jaar als onderzoeker bij de universiteit Utrecht, aanvankelijk bij vrouwenstudies en later bij communicatie en welzijn, sociale wetenschappen. Ze deed onderzoek naar seksueel misbruik van jongens en mannen, naar betekenisgeving van geweld, intergenerationele overdracht en hulpverlening en naar seksuele intimidatie. Tevens was ze korte tijd docent ontwikkelingspsychologie. Ze is twee maal gedetacheerd naar een ggz-instelling waarbij ze beleid ontwikkelde in de aanpak van intiem geweld en later in een pilot een gezinsinterventie ‘respectvol omgaan met elkaar’ ontwikkelde en volgde.

Van 2010 tot december 2012 was ze lid van de Commissie Samson, die onderzoek deed naar seksueel misbruik in de pleegzorg en de residentiële jeugdzorg sinds 1945.

Van 2007 tot november 2014 was ze verbonden aan Avans als lector huiselijk geweld. Ze presenteerde zichzelf daar met de lectorale rede Bring in the family.

Blijven leren: scholing volgen en bieden

Dijkstra biedt en volgt regelmatig scholing in binnen- en buitenland, schrijft over scholing, houdt presentaties op congressen, bereidt inhoudelijke werkconferenties voor en treedt op als dagvoorzitter. Ze organiseerde twee maal een masterclass over de aanpak van huiselijk geweld, Ze was lid van het Europese CARHV en is betrokken bij WAVE (Women Against Violence), heeft kennis van Signs of Safety, het Vlaggensysteem, en ouderschap bij en na geweld (o.a. met het Verwey-Jonker Instituut).  Ze participeert in de groep Field Being van de American Philosophical Association en presenteerde drie maal een paper vanaf 2015. Recentelijk heeft ze aan aantal internationale experts geïnterviewd over hun  visie op hun vakgebied en de toekomst daarvan.

Loopbaanprofiel

Tijdens haar studie psychologie werkte Sietske Dijkstra midden jaren 80 als interviewster mee aan het baanbrekende onderzoek van dr. Nel Draijer naar seksueel misbruik van meisjes door verwanten. In haar scriptie analyseerde ze vier theorieën om de overleving en verwerking van seksueel misbruik te plaatsen. Na haar studie werkte ze enkele jaren als wetenschappelijk medewerker bij het NcGv, het huidige Trimbos-instituut. Ze deed daar onderzoek naar het signalerings- en meldingsgedrag van diverse groepen beroepskrachten en naar de kwaliteit van de hulpverlening na een melding van kindermishandeling. Ook was ze korte tijd als medewerker verbonden aan de VU in Amsterdam.

Nevenactiviteiten

In 2005 nam Dijkstra het initiatief tot oprichting van de AVG, een netwerk van vrouwelijke professionals werkzaam op het brede terrein van intiem geweld. Verder was zij van 2008 tot de zomer van 2014 lid van het platform lectoren zorg en welzijn, van 2011 tot halverwege 2013 was ze lid van het presidium. Ze is sinds 2009 lid van de WAR van de BPSW. Van 2008 tot 2014 maakte ze deel uit van de Denktank bij de landelijke politie van het programma aanpak huiselijk geweld. Ze is sinds 2002 lid van het Utrechtse ondernemersnetwerk Entre Femmes
Ze maakt geruime tijd deel uit van de jury die tweejaarlijks een prijs op het gebied van preventie van kindermishandeling uitreikt, tegenwoordig een gezamenlijk initiatief van VKM en SKN. Van 2006 tot midden 2009 was ze lid van de redactie van het I-nummer van Ouderschap en Ouderbegeleiding, het tegenwoordige Ouderschapskennis. Van 2013  tot mei 2016 was Dijkstra lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Geheim Geweld, opgericht door ervaringsdeskundige en auteur Hameeda Lakho.